Antidekubitní matrace

Na úvod si nejdříve upřesněme, co slovo „dekubit (lékařsky dekubitus)“ znamená: podle slovníku cizích slov se tímto pojmem označuje proleženina čili špatně a pomalu hojící se rána.

Tímto onemocněním trpí dlouhodobě ležící pacienti, neboť na určitou část těla je při ležení vyvíjen velký tlak. Tkáň tak postupně odumírá. Podle rozsahu postižení tkáně se rozlišují 4 stupně dekubitů.

Vznik proleženin hrozí zejména u lidí staršího věku, ale i mladší pacienti jsou tomuto riziku vystaveni. Ovlivňuje to především doba působení a intenzita tlaku, odolnost těla a celkový stav a onemocnění pacienta (poškození dotčených částí těla, infekce, snížená imunita, diabetes, psychický stav apod.). Proleženiny by měly být léčeny vždy přednostně, ovšem optimálním stavem je dostatečná a včasná prevence.

Antidekubitní matrace Tropico

Přicházíme s nabídkou antidekubitních matrací Tropico, které jsou vyrobené ze zdravotně nezávadných materiálů a prošly klinickým hodnocením. Získaly ES prohlášení o shodě a mohou být označeny logem CE. V současné době usilujeme o zařazení do klasifikační třídy I. – zdravotnický prostředek, pasivní antidekubitní matrace. Tato třída stanovuje požadavky na matrace používané v nemocnicích a ústavech pro dlouhodobě nemocné. Ovšem nic nebrání použití antidekubitních matrací Tropico přímo v domácnostech. Jsou užitečnou zdravotní pomůckou a svým složením a konstrukcí mohou zabránit vzniku dekubitů.

Z široké nabídky antidekubitních čili zdravotních matrací doporučujeme např. matraci Maxi, Nina 2014C, Aroma Visco nebo Xena Trio. Upoutání na lůžko si nikdo z nás dobrovolně nevolí a vždy je spojeno s dalšími komplikacemi. Pokud je to jen trochu v našich silách, měli bychom takto postiženým lidem v našem okolí co nejvíce pomoci a v rámci možností jim pobyt na lůžku usnadnit. Antidekubitní matrace Tropico může být jedním z prostředků, jak toho dosáhnout.